زبان و ادبیات فارسی در مغرب


این وبلاگ به بررسی وضعیت زبان و ابیات فارسی در کشور مغرب می پردازد


نویسنده : أحمد موسی ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

  أهم المصادر الفارسیة

المصدر                          المادة الأصلیة              المعنى

الحرف (آ)

آرامیدن 

آرام 

أن یرقد 

آراستن 

آراى 

أن یُزَیِّن 

آزردن 

آزار 

أن یؤذی 

آزمودن 

آزماى 

أن یمتحن 

آسودن 

آساى 

أن یستریح 

آشفتن 

آشفت 

أن یضطرب 

آغازیدن 

آغاز 

أن یبدأ 

آفریدن 

آفرین 

أن یخلق 

آکندن 

آکن 

أن یمتلئ 

آلودن

آلاى 

أن یلوث 

آمدن 

آى 

أن یجیء 

آموختن 

آموز 

أن یتعلم 

آمیختن 

آمیز 

أن یخلط 

آوردن 

آور 

أن یحضر 

آویختن

آویز

أن یعلق

 الحرف (ا)

 

ارزیدن 

ارز 

أن یُثَمِّن 

افتادن 

افت 

أن یسقط 

افراختن 

افراز 

أن یرفع 

افروختن 

افروز 

أن یُشعل 

افزودن 

افزاى 

أن یُضیف 

افسردن 

افسر 

أن یکتئب 

افشاندن 

افشان 

أن یرش 

افشردن 

افشار 

أن یضغط 

افکندن 

افکن 

أن یرمی 

انباشتن 

انباز 

أن یملأ 

انداختن 

انداز 

أن یُلقِی 

اندوختن 

اندوز 

أن یوفر 

اندیشیدن 

اندیش 

أن یفکر 

اﻧﮔاشتن

اﻧﮕار

أن یظن  

اﻧﮕیختن

اﻧﮕیز

أن یُحرک 

ایستادن 

ایست 

أن یقف 

 الحرف (ب) 

باختن 

باز 

أن یخسر 

بایستن

أن یجب 

بافتن 

باف 

أن یغزل/أن ینسج 

باریدن 

بار 

أن یمطر 

بالیدن 

بال 

أن یفتخر 

بخشودن 

بخشاى 

أن یعفو 

بخشیدن 

بخش 

أن یعطی 

بردن 

بَر 

أن یحمل 

بریدن 

بُر 

أن یقطع 

بستن 

بند 

أن یربط/أن یعقد 

بودن 

باش 

أن یکون 

بوسیدن 

بوس 

أن یقبل 

بوییدن 

بوى 

أن یشمّ 

بیختن 

بیز

أن یغربل 

 الحرف (ب) 

ﭘاشیدن

ﭘاش

أن یرش 

ﭘالودن

ﭘالاى

أن یکرر 

ﭘُختن

ﭘَز

أن یطبخ 

ﭘذیرفتن

ﭘذیر

أن یقبل 

ﭘراکندن

ﭘراکن

      أن یُشَتِّتَ 

ﭘرداختن

ﭘرداز       

أن یَتَطَرَّق 

ﭘرسیدن

ﭘُرس

أن یسأل 

ﭘَرْهیزیدَن

ﭘرهیز

أن یتجنّب 

ﭘَریدَن

ﭘَر

أن یطیر 

ﭘَﮊْمُرْدَن

ﭘَﮊْمُر

أن یذبل 

ﭘَﮊُوهیدَن

ﭘَﮊُوه

أن یحقق 

ﭘَسَنْدیدَن

ﭘَسَنْد

أن یستحسن 

ِﭘنْداشْتَن

ﭘِنْدَار

أن یعتقد 

ﭘَیْمُودَن

ﭘِیْمَاى

أن یطوی 

ﭘِیْوَسْتَن

ﭘِیْوَنْد

أن یرتبط 

 الحرف (ت) 

تابیدَن 

تاب 

أن یلمع 

تاخْتَن 

تاز 

أن یُغیر 

ﺗﭙیدن

تب 

أن ینبض 

تراشیدن 

تراش 

أن ینقش 

تراویدن

تراوید 

أن ینضح 

ترسانیدن 

ترسان 

أن یُخیف 

ترسیدن 

ترس 

أن یخاف 

تُرشیدَن 

تُرش 

أن یحمض 

تنیدن 

تنید 

أن ینسج 

توانستن 

توان 

أن یستطیع 

 الحرف (ج) 

جَسْتَن 

جَه 

أن یقفز 

جُسْتَن 

جوى 

أن یبحث 

جُنبیدَن 

جُنْب 

أن یتحرک 

ﺟﻨﮕیدن

ﺟﻨﮓ

أن یتحارب 

جوشیدن 

جوش 

أن یغلی 

جوِیدَن 

جو 

أن یقضم

جوییدَن 

جوى 

أن یبحث 

الحرف (ج) 

ﭼریدَن

ﭼر

أن یجتر 

ﭼراندن

ﭼران

أن یرعى 

ﭼﺴﭙﯿﺪن

ﭼﺴﺐ

أن یلتصق 

ﭼﺴﭙﺎندن

ﭼﺴﭙﺎن

أن یُلصِق 

ﭼشانیدن

ﭼشان

أن یُذیق 

ﭼشیدن

ﭼش

أن یتذوق 

ﭼیدن

ﭼﯿن

أن یقطف 

 الحرف (خ) 

خاستن 

خیز 

أن ینهض 

خریدن 

خَر 

أن یشتری 

خزیدن 

خز 

أن یزحف 

خشکیدن 

خشک 

أن یجف 

خفتن

خفت 

أن ینام 

خندانیدن 

خندان 

أن یُضحِک 

خندیدن 

خند 

أن یضحک 

خوابیدن 

خواب 

أن ینام 

خواندن 

خوان 

أن یقرأ 

خوردن 

خور 

أن یأکل 

 الحرف (د) 

دادن 

دَه 

أن یُعطی 

داشتن 

دار 

أن یملک 

دانستن 

دان 

أن یعلم 

درخشیدن 

درخش 

أن یشع 

دِرَوِیدن 

دِرِو 

أن یحصد 

دریدن 

در 

أن یمزق 

دُزدیدن

دُز 

أن یسرق 

دوختن 

دوز 

أن یخیط 

دوشیدن 

دوش 

أن یحلب 

دویدن 

دو 

أن یعدو 

دیدن 

بین 

أن یرى 

 الحرف (ر) 

راندن 

ران 

أن یطرد 

رُبودن 

رُباى 

أن یختطف 

رَستن 

رَه 

أن ینجو 

رُستن 

روى 

أن ینبت 

رسانیدن 

رسان 

أن یوصل 

رفتن 

رو 

أن یذهب 

رُفتن 

روب 

أن یکنس 

رنجانیدن 

رنجان 

أن یؤذی 

رنجیدن 

رنج 

أن یتأذى 

روفتن 

روب 

أن یکنس 

روییدن 

روى 

أن ینبت 

رهانیدن 

رهان 

أن یحرر 

رهیدن 

رَه 

أن یتحرر 

ریختن 

ریز 

أن یصب 

حرف (ز) 

زاییدن 

زاى 

أن یلد 

زدن 

زن 

أن یضرب 

زُدودن 

زداى 

أن یصقل 

زیستن 

زی 

أن یعیش 

 حرف (س) 

ساختن 

ساز 

أن یصنع 

ساییدن 

ساب 

أن یطحن 

ﺳﭙاردن

ﺳﭙﺎر

أن یُودِع 

ﺳﭙردن

ﺳﭙر

أن یُودِع 

ستادن 

ستان 

أن یأخذ 

ستودن 

ستاى 

أن یُثنِی 

سُراییدن 

سراى 

أن ینشد 

سرشتن 

سرش 

أن یعجن 

سرودن 

سراى 

أن ینشد 

سوختن 

سوز 

أن یحترق 

سوزانیدن 

سوزان 

أن یُحرق 

 حرف (ش) 

شایستن 

ـ 

أن یلیق 

شتافتن 

شتاب 

أن یسرع 

شدن 

شو 

أن یصیر 

شُستن 

شوى 

أن یغسل

شکافتن 

شکاف 

أن یشق 

شکستن 

شکن 

أن یکسر 

شماردن 

شمار 

أن یعدّ 

شناختن 

شناس 

أن یعرف 

شنودن 

شنو 

أن یسمع 

شنیدن 

شنو 

أن یسمع 

شوریدن 

شور 

أن یثور 

 حرف (ف) 

فرستادن 

فرست 

أن یرسل 

فرسودن 

فرساى 

أن 

فرمودن 

فرماى 

أن یتفضل 

فروختن 

فروش 

أن یبیع 

فریفتن 

فریب 

أن یخدع 

فِشُردن

فِشار 

أن یضغط 

فهمیدن 

فهم 

أن یفهم 

حرف (ک) 

کاستن 

کاه 

أن ینقص 

کاشتن 

کار 

أن یزرع 

کاویدن 

کاو 

أن یبحث 

کردن 

کن 

أن یعمل 

کُشتن 

کُش 

أن یقتل 

کَندن 

کَن 

أن یقتلع 

کوبیدن 

کوب 

أن یدق 

کوجیدن 

کوج 

أن یهجر 

کوشیدن 

کوش 

أن یجدّ 

کوفتن 

کوب 

أن یدق 

 حرف (ک)

ﮔداختن

ﮔداز

أن یذیب 

ﮔذاردن

ﮔذار

أن یقضی 

ﮔذشتن

ﮔذر

أن یمر 

ﮔراییدن

ﮔراى

أن یعتنق 

ﮔردانیدن

ﮔردان

أن یحوِّل 

ﮔردیدن

ﮔرد

أن یصیر 

ﮔرفتن

ﮔیر

أن یأخذ 

ﮔریختن

ﮔریز

أن یفر 

ﮔریستن

ﮔرى

أن یبکی 

ﮔرویدن

ﮔراى

أن یعتنق 

ﮔزاردن

ﮔزار

أن یقضی 

ﮔزیدن

ﮔزین

أن یختار 

ﮔستردن

ﮔستر

أن ینشر 

ﮔسستن

ﮔسل

أن ینقطع 

ﮔسیختن

ﮔسل

أن ینفصل 

ﮔشادن

ﮔشاد

أن یفتتح 

ﮔشودن

ﮔشاى

أن یفتح 

ﮔشتن

ﮔرد

أن یصیر 

ﮔفتن

ﮔو

أن یقول 

ﮔماردن

ﮔمار

أن یعین 

ﮔماشتن

ﮔمار

أن یعین 

ﮔندیدن

ﮔند

أن یتعفن 

حرف (ل) 

لرزانیدن 

لرزان 

أن یزلزل 

لرزیدن 

لرز 

أن یرتعد 

ﻟﻧﮕیدن

ﻟﻨﮓ

أن یعرج 

لیسیدن 

لیس

أن یلحس 

 الحرف (م) 

مالیدن 

مال 

أن یدهن 

مانستن 

مان 

أن یُشبه 

مُردن 

میر 

أن یموت 

مکیدن 

مک 

أن یمتصّ 

 حرف (ن) 

نازیدن 

ناز 

أن یتدلل 

نالیدن 

نال 

أن یتألم 

نامیدن 

نام                  

أن یُسَمِّی 

نشاندن 

نشان 

أن یُرِی 

نشستن 

نشین 

أن یجلس 

نکوهیدن 

ـ 

أن یهجو 

ﻧﮕریستن

ﻧﮕر

أن ینظر 

نمودن 

نماى

أن یُظهر 

نواختن 

نواز 

أن یعزف 

نوردیدن 

نورد 

أن یطوی 

نوشتن 

نویس 

أن یکتب 

نوشیدن 

نوش 

أن یشرب 

نهادن 

نِه 

أن یضع 

نیوشیدن 

نیوش 

أن ینصت 

الحرف(و) 

ورزیدن 

ورز 

أن یمارس 

وزیدن 

وز 

أن یهبّ 

الحرف (هـ) 

هراسیدن 

هراس 

أن یوجل 

هِشتن 

هل 

أن یترک 

 الحرف (ى) 

یافتن

یاب

أن یجد

Powered by WebGozar

<

دریافت کد آمارگیر سایت